Pages Navigation Menu

Organisationsteam

Organisations-Chef Thorsten Möller (mit Krawatte) mit seinem Team

Orga­ni­sa­ti­ons-Chef Thors­ten Möl­ler (mit Kra­wat­te) mit sei­nem Team

Gesamt­lei­tung Thors­ten Möl­ler
Ver­tre­tung / Inter­net And­re Lahr­mann
Finan­zen Rein­hold Struck­mann + Lars Bun­ge
Mar­ke­ting / Wer­bung Maren Struck­mann + Frank Heger­ding
Öffent­lich­keits­ar­beit Hans-Joa­chim Albrecht
Tech­nik Rein­hard Heger­feld + Chris­toph Leh­de
Hal­len­wart Jan Struck­mann + Fre­de­rik Teb­be
Wett­kampf­flä­chen Hel­mut Wan­kel­mann + Die­ter Wulf
Betreu­er Kom­mis­sä­re Wer­ner Struck­mann
Radball/Radpolo Mat­thi­as Leh­de
Kunst­rad­fah­ren Sina Schu­ma­cher
Cate­ring Sil­via Möse­mey­er + Fer­di­nand Jobusch
Trai­nings­hal­le Mar­tin Bur­scher
Sie­ger­eh­run­gen Rolf Fisch­gra­be
Hal­len­de­ko­ra­ti­on Hil­de­gard Schmidt + Sabri­na Schmidt
Sicher­heit Hen­drik Lahr­mann + Rai­ner Möse­mey­er